Privacy statement

Resources Limited BV verwerkt persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de informatie die u ons verschaft te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld.

Resources Limited BV (hierna: “Resources Limited ” of “wij”) is een Nederlandse organisatie welke is gevestigd aan de Van Hengellaan 2 te Hilversum. Wie bieden werving en selectie oplossingen, we bemiddelen interim professionals en leveren consultancy diensten aan in de breedste zin van het woord en verwerken in dat kader persoonsgegevens. Dit doen wij hoofdzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter deze activiteiten en het beheren van de daaruit voorvloeiende relaties. Hier hoort ook het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand bij. Voor Resources Limited is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang, wat maakt dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Wij respecteren de privacy van alle betrokkenen die op enige wijze zijn verbonden aan onze organisatie of gebruik maken van onze diensten.

Welke soorten gegevens verwerken wij?

Uw persoonsgegevens verkrijgen wij door hier om te vragen, waarbij we deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan de doeleinden waarvoor u deze informatie heeft verstrekt. Indien noodzakelijk zullen wij om uw expliciete toestemming vragen. U heeft ten alle tijden de keuze of u uw persoonsgegevens wilt verstrekken, met daarbij altijd de mogelijkheid om contact op te nemen wanneer u de toestemming wilt intrekken of indien u meer informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij gebruiken de volgende gegevens van onze betrokkenen voor de in dit statement genoemde doeleinden:

 • naam, adres en woonplaats;
 • contactgegevens, zoals een(mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • Uw curriculum vitae (wanneer u ons dat toestuurt);
 • betalingsgegevens;
 • (technische)gegevens over het gebruik van onze website;
 • gegevens om te kunnen voldoen aan onze (wettelijke)verplichtingen.

Resources Limited gebruikt in bepaalde gevallen ook bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Dit wordt enkel opgevraagd wanneer hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt of wanneer wij uw toestemming hebben verkregen.

Van wie verwerken wij deze persoonsgegevens?

Resources Limited verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de persoonsgegevens van: 

 • Opdrachtgevers;
 • (Potentiële ) kandidaten;
 • Personen die interesse tonen in onze diensten;
 • Externe partijen waarmee wij samenwerkingen aangaan.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het informeren van onze relaties, het uitvoeren van onze organisatiedoelen en het behartigen van onze bedrijfsbelangen met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zolang als nodig voor de beantwoording en afhandeling daarvan.
Resources Limited gebruikt de vrijwillig door u verstrekte persoonsgegevens om met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor onze dienstverlening.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacy statement. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens enkel gebruiken wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.

(Potentiële) kandidaten:
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze werving en selectie, search en interim bemiddeling dienstverlening, zodat wij: 

 • uw beschikbaarheid en algemene geschiktheid kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een vacature;
 • u kunnen benaderen en informeren over mogelijk voor u interessante posities;
 • uw mogelijke belangstelling c.q. geschiktheid als kandidaat kunnen beoordelen voor specifieke vacatures, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

 

Zakelijke relaties:
Wanneer wij een zakelijke relatie met u onderhouden c.q. beogen op te bouwen, leggen wij contactinformatie en contactmomenten vast zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn:

 • bij het vervullen van opdrachten;
 • met het opbouwen van branche en vakkennis;
 • met het u betrekken bij onze overige netwerkactiviteiten.

Doeleinden voor verwerking

Resources Limited zorgt ervoor dat voor elke verwerking van persoonsgegevens een grondslag aanwezig is. Wanneer niet sprake is van een rechtmatige verwerking dan zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe dat Resources Limited uw persoonsgegevens verwerkt indien dit gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. De verwerking is rechtmatig wanneer Resources Limited gegevens verwerkt:

 • voor de uitvoering van een of meerdere overeenkomsten met u;
 • om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de verwerking een van de volgende doelen heeft (1) marketing; (2) werven van opdrachten (acquisitie); (3) relatiebeheer en accountmanagement; (4) voeren en optimaliseren van onze bedrijfsvoering;
 • met uw uitdrukkelijke toestemming.

Resources Limited houdt zich aan haar plicht dat de verwerking niet indruist tegen de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen.

Wij verwerken enkel gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze zakelijke en commerciële activiteiten. Dit houdt in dat wij in ieder geval geen gegevens omtrent geloof, ras of politieke voorkeur verwerken.

Welke bewaartermijnen hanteren wij?

Er geldt geen vaste bewaartermijn, of vast criterium, die we kunnen meegeven aan de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt door Resources Limited.
Uw CV gegevens bewaren wij 2 jaar. Wij zullen u zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht sturen dat uw gegevens bij ons in het bestand staan.
Bij het bericht krijgt u de optie om aan te geven dat u toestemming geeft voor het langer bewaren van uw CV en/of een recente versie van uw CV aan ons toe te zenden.

Met wie wisselen wij uw persoonsgegevens uit?

Resources Limited bewaart de persoonsgegevens van haar relaties en betrokkenen zolang als noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Er geldt geen vaste bewaartermijn, of vast criterium, die we kunnen meegeven aan de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt door Resources Limited .

Uw gegevens kunnen binnen Resources Limited uitgewisseld en gecombineerd worden. In uitzonderlijke gevallen worden deze gegevens gedeeld met derden. In zulke gevallen verplichten wij deze partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden waarbij Resources Limited verantwoordelijk blijft voor de gegevens die wij van u hebben ontvangen. Voorgaand houdt in dat wij het doel en de middelen bepalen en dat deze verwerker volgens onze instructies en onze beveiligingsstandaarden uw gegevens verwerkt. Deze afspraken leggen wij vast in verwerkersovereenkomsten.

Het is mogelijk dat sommige verwerkers zich buiten de Europese Unie bevinden, waar andere wetten en regels gelden. In zulke gevallen worden aanvullende afspraken gemaakt waarbij Resources Limited ervoor zorgt dat zij ten allen tijde eenzelfde niveau van privacybescherming kan garanderen richting haar betrokkenen.

Hoe hebben wij de beveiliging geregeld?

Wij spannen ons maximaal in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Resources Limited werkt op het gebied van IT Security en software met leveranciers die beschikken over passende en geschikte middelen en beheer procedures om de gegevens die wij verwerken te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik te garanderen.

Gebruiken wij cookies?

De website van Resources Limited gebruikt cookies voor functionele doeleinden. Het is belangrijk dat de website juist blijft functioneren zodat Resources Limited u optimaal van dienst kan zijn. Daarnaast gebruikt Resources Limited een Tracking cookie voor Google Analytics, dit doen we om de ervaring op onze website te verbeteren. Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies), die nodig zijn voor de werking van de website, mag Resources Limited zonder toestemming plaatsen.

Hoe zit het met uw rechten?

Op elk moment kunt u om inzage vragen in de door Resources Limited verzamelde gegevens over u. Deze aanvraag dient schriftelijk via post of e-mail te geschieden. Bij de behandeling van uw aanvraag zullen wij altijd controlevragen stellen om te verifiëren of u de rechtmatige verzoeker bent.
U heeft het recht op (1) algemene inzage in uw gegevens die bij ons bekend zijn; (2) informatie over de verwerkingen die worden gedaan met uw gegevens; (3) correctie/aanpassingen van de gegevens die bij ons bekend zijn; (4) het verwijderen van de gegevens (recht op vergetelheid); (5) het beperken van de verwerking van uw gegevens en; (6) indien mogelijk het overdragen van uw gegevens aan andere partijen (data portabiliteit).
Mocht u vragen en/of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kijken wij graag met u naar een passende oplossing. Wij willen graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tussentijdse wijzigingen

Resources Limited BV behoudt zich het recht voor de privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website en/of via directe berichtgeving aan u.
Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Vragen

Mocht u vragen hebben over privacy en de bescherming van persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen naar info@resourceslimited.nl

Meer informatie?

We komen graag in contact

Bel me terug

Nog geen account?

Heb je nog geen account?
Maak er dan direct één aan!

Schrijf je in

Resources Limited gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden.